زایتسِِف ایلیا ولادیمیراویچ، رئیس موقت انستیتوی اطلاعات علمی در حوزه علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه، دکتر علوم

تاریخی، پژوهشگر سرپرست انستیتو شرق شناسی

لیست تالیفات اصلی: https://inion.academia.edu/IlyaZaytsev


آنتونوف الکسِی میخایلاویچ، مشاور رئیس انستیتوی اطلاعات علمی در حوزه علوم اجتماعی در زمینه فناوری اطلاعات


آنیکِِِیِوا تاتیانا الکسَندراونا، پژوهشگر ارشد انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، دکتر زبانشناسی


میخالکا ایگار لیونوفیچ، سرپرست آزمایشگاه سیستمهای کمپیوتری انستیتوی اطلاعات علمی در حوزه علوم اجتماعی
آکادمی علوم روسیه
Проект выполняется при поддержке Российского Научного Фонда, проект № 22-18-00295 «Электронная библиотека арабографичных рукописей из архивных, библиотечных, музейных и частных собраний России»