کتابنامه

مطالعه و فهرستسازی مجموعه های نسخ خطی عربی و فارسی و ترکی در فدراسیون روسیه طی ٢٥ سال گذشته (١٩٩١—٢٠١٦)


Проект выполняется при поддержке Российского Научного Фонда, проект № 22-18-00295 «Электронная библиотека арабографичных рукописей из архивных, библиотечных, музейных и частных собраний России»