نسخ خطی موجود در این مجموعه با لطف در اختیار گذاشته شده اند

 


سایت رسمی مانوسکریپتا اسلامیکا راسیکا بخشی از پرتال فدرال آموزشی و تاریخی و مستند می باشد


Проект выполняется при поддержке Российского Научного Фонда, проект № 22-18-00295 «Электронная библиотека арабографичных рукописей из архивных, библиотечных, музейных и частных собраний России»